คณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านศิลปกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านศิลป และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเปิดสอน 4 แผนกวิชา ได้แก่
1. แผนกวิชาดนตรี
2. แผนกวิชาช่างภาพ
3. แผนกวิชาออกแบบโฆษณา
   
  เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่   เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่
  >> ดนตรีสากล 1 (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)   >> การถ่ายภาพเบื้องต้น (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
 
ดนตรีสากล 2 (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)   >> การถ่ายภาพตามองค์ประกอบ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
 
  เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่   เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่
 
>> เทคนิคการทำผ้าบาติก-การมัดย้อมผ้า (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
  >> งานเพ้นท์มัดย้อมและบาติก (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
  การทำซิลค์สกรีน (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) >> งานร้อยคริสตัลและลูกปัด (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  การวาดเขียนพื้นฐาน (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
  การวาดเส้นขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)